شعر شهید کد 01

پدر جان کربلا را یاد آور

حسین سر جدا را یاد آور

نشینی در کنار مرقد من

شهید نینوا را یاد آور

شعر شهید کد 02

مادر هیچ مکن گریه تو درباره ی من

پیروی از ره حق است ره چاره ی من

حمد ولله که شده رخت شهادت به تنم

نور محض است کنون منزل همواره من

شعر شهید کد 03

آنانکه غمت بجان خریدند حسین

یکباره دل از جهان بریدند حسین

افسوس که گلگون کفنان ایران

جان داده و کربلا ندیدند حسین

شعر شهید کد 04

از بهر وطن ما ز سرو جان گذشتیم

مادر تو مکن گریه کن مرغ چمنم من

ای ملت ایران شهید وطنم من

آراسته جوانم که خونین کفنم من

شعر شهید کد 05

میگفت کفن به جسم پاکم نکنید

غافل ز مسیر تابناکنم نکنید

بر سینه ی آسمان حق جایم بود

خورشیدم من ،اسیر خاکم نکنید