شعرکد 02

مدفن عشق جهان است اینجا

یک جهان عشق نهان است اینجا

 

شعر کد 01

به قاب کهنه چشمانم ای دوست

به جز تصویر زیبایت ندارم