• نمونه کار: خوشنویسی
  • نوع سنگ:گرانیت
  • تاریخ اجرا:
  • کارفرما:
  • پیاده سازی: